Paraliza Cerebrale (PC)

Paraliza cerebrale (PC) është një çrregullim i lëvizjes dhe sjelljes që shfaqet gjatë periudhes natale ose në fëmijërinë e hershme. Eshte e shkaktuar nga demtim jo pregresiv i trurit para, gjate, ose pak pas lindjes. Paraliza Cerebrale nuk është
një sëmundje e vetme por një emër i dhënë për një shumëllojshmëri simptomash qe vijne per shkak te demtimit statik te motorneuronit ne trurin ne zhvillim. Demtimi i trurit eshte permanent dhe nuk mund te sherohet por pasojat e tij mund të minimizohen. Patologjite muskuloskeletale progresive paraqiten ne shumicen e femijeve te prekur.

Paraliza cerebrale eshte demtim statik i trurit, nuk eshte crregullim progresiv. Kjo do te thote se crregullimi ose procesi i semundjes nuk do te keqesohet me kalimin e kohes. Ndersa crregullimet motorike te shoqeruara me PC nuk jane te perkohshme. Prandaj, një fëmijë që ka probleme motorike të përkohshme ose që ka probleme motore që përkeqësohen me kalimin e kohës, nuk ka paralizë cerebrale.

Çka e shkakton paralizën cerebrale?

Kur paraliza cerebrale u përshkrua për herë të parë në vitin 1880, besohej të jete shkaktuar nga mungesa e oksigjenit për foshnjën në lindje (asfiksia neonatale).Sot, është pranuar se vetëm rreth 10% e rasteve të PC mund t’i atribuohen asfiksisë neonatale. Shumica ndodhin gjatë periudhës së paralindjes (prenatale) dhe në shumicën e rasteve nuk mund të identifikohet një shkak specifik.


Cilat janë llojet paralizës cerebrale?

Paraliza cerebrale klasifikohet sipas llojit të problemit të lëvizjes (spastik, atetoid, hipotonik, ose të përziera) dhe nga pjesët e trupit të përfshira (vetëm këmbët, një krah dhe një këmbë ose të katër gjymtyrët).

Klasifikimi klinik:
-Spastik
-Diskinetik
-Hipotonik/Ataksik
-I perzier

Klasifikimi Anatomik:
-Hemiplegji
-Diplegji
-Kuadriplegji
-Triplegji
-Monoplegji
-Hemiplegji dyfishe


Klasifikimi anatomik

Problemet që shihen rregullisht te fëmijët me paralizë cerebrale

1. Neurologjike
– Dobësi Muskulare
– Tonus muskular abnormal
– Probleme balansi
– Humbja e kontrollit selektiv
– Reflekse patologjike
– Humbje e ndijimit (sensibilitetit)
– Vështirësi në gëlltitje

2. Muskuloskeletale
– Kontraktura
– Deformitete

3. Probleme të shoqëruara
-Epilepsi
-Problemet vizuale
-Humbja e dëgjimit
-Të folurit dhe komunikimi
-Vështirësia dhe dështimi për të ngrënë
-Probleme të frymëmarrjes
-Inkontincë urinare
-Dëmtime intelektuale

Një përmbledhje e problemeve te fëmijët me paralizë cerebrale

Intervenimet në paralizën cerebrale

Qëllimi dhe lloji i intervenimeve është unike për secilin fëmijë me paralizë cerebrale, sepse nevojat e tyre ndryshojnë në varësi të nivelit të aftësisë së kufizuar.
Zakonisht prindërit kërkojnë ndihmë profesionale per aftesite e kufizuara qe vijne si menyre sekondare pas paralizes cerebrale te fëmijët e tyre. Ekipi multidisiplinar ofron nevojat fizike dhe psikologjike të fëmijës dhe i adreson ato. nëse këto probleme janë akute apo të vazhdueshme: Kujdesi oral, nevojat ushqyese, imunizimi (vaksinimi), ortozat (protezat), dhe procedurat kirurgjike për të arritur funksion maksimal.

Ekipi muldisiplinar që merr pjesë në trajtimin dhe rehabilitimin e fëmijëve me paralizë cerebrale.

Literatura:

1. (Freeman Miller, 2006) Cerebral Palsy A Complete Guide for Caregiving, second edition Freeman Miller, M.D. Steven J. Bachrach, M.D.
2. The HELP Guide to Cerebral Palsy, Nadire Berker,M.D. Selim Yalçın, MD
3. Treatment of Cerebral Palsy and Motor Delay Sophie Levitt BSc PT, Wits, FCSP 

Burime shtesë:

https://www.physio-pedia.com/images/5/57/Cpt._9_Cerebral_palsy.pdf

https://www.physio-pedia.com/Cerebral_Palsy_Introduction


Blogu im i ardhshëm do të jetë për intervenimet fizioterapeutike te PCI!

Cerebral Palsy

Cerebral Palsy (CP) is a disorder of movement and posture that appears during infancy or early childhood. It is caused by non progressive damage to the brain before, during, or shortly after birth. CP is not a single disease but a name given to a wide variety of static neuromotor impairment syndromes occurring secondary to a lesion in the developing brain. The damage to the brain is permanent and cannot be cured but the consequences can be minimized. Progressive musculoskeletal pathology occurs in most affected children.

Cerebral palsy is a static disorder of the brain, not a progressive disorder. This means that the disorder or disease process will not get worse as time goes on. Nor are the motor disorders associated with cerebral palsy temporary. Therefore, a child who has temporary motor problems, or who has motor problems that get worse over time, does not have cerebral palsy.

What causes cerebral palsy?

When cerebral palsy was first described in the 1880’s, it was believed to be caused by lack of oxygen for the infant at birth ( neonatal asphyxia). Today, it is accepted that only approximately 10% of cases of CP can be attributed to neonatal asphyxia. The majority occur during the prenatal period, and in most of the cases, a specific cause cannot be identified.

What are the different types of cerebral palsy?


Cerebral palsy is classified by the type of movement problem (spastic, athetoid, hypotonic, or mixed) and by the body parts involved (legs only, one arm and one leg, or all four limbs).

Clinical classification:
-Spastic
-Dyskinetic
– Hypotonic / Ataxic
-Mixed

Anatomical classification
– Hemiplegia
– Diplegia
– Quadriplegia
– Triplegia
– Monoplegia
– Double hemiplegia

Anatomical classification!

Problems Regularly Seen with Children with Cerebral Palsy

1.Neurological
-Muscle Weakness
-Abnormal Muscle Tone
-Balance Problems
-Loss of Selective Control
-Pathological Reflexes
-Loss of Sensation
-Swallowing Difficulty

2.Musculoskeletal
-Contractures
-Deformities

3.Associated Problems
-Epilepsy
-Visual Problems
-Hearing Loss
-Speech and Communication
-Feeding Difficulty & Failure to Thrive
-Respiratory Problems
-Incontinence
-Intellectual Impairment


An overview of the problems experienced by children with Cerebral Palsy

Interventions with Cerebral Palsy

The aim and types of interventions are unique for each child with Cerebral Palsy because their needs are all different depending on the level of disability.
Usually parents seek professional help in caring for their child with significant long-term disabilities secondary to cerebral palsy . A multidisciplinary team provide for the physical and psychological needs of the child and to address them, whether these problems are acute or ongoing: Dental care, nutritional support, immunizations, bracing and surgical procedures to maximize function.


Literature:

1.(Freeman Miller, 2006) Cerebral Palsy A Complete Guide for Caregiving, second edition Freeman Miller, M.D. Steven J. Bachrach, M.D.
2.The HELP Guide to Cerebral Palsy, Nadire Berker,M.D. Selim Yalçın, MD
3. Treatment of Cerebral Palsy and Motor Delay Sophie Levitt BSc PT, Wits, FCSP

Additional resources:


https://www.physio-pedia.com/images/5/57/Cpt._9_Cerebral_palsy.pdf

https://www.physio-pedia.com/Cerebral_Palsy_Introduction

Next blog will be about Physical therapy interventions on CP!